Op werkdagen voor 12 uur gebeld, is dezelfde dag geleverd!
Bestel nu direct online of bel 0418 - 631492

Acceptatiereglement

Algemeen acceptatiereglement voor afvalstoffen, die worden aangeboden bij de bewerkingsinrichting van Container Service Maasdriel (CSM) te Velddriel.

Artikel 1. Toepassingsgebied
Dit acceptatiereglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van afvalstoffen. Het betreft het aanbieden door derden op de terreinen van CSM te Velddriel. Deze acceptatievoorwaarden gelden ook als het gaat om aanbieden van afvalstoffen in de door CSM geplaatste (afval-/rol)containers.

Artikel 2. Verklaring van begrippen
2.1 Aanbieder     Degene door wie of namens wie de afvalstoffen ter bewerking worden aangeboden.
2.2 Vervoerder     Degene die in opdracht van de aanbieder de afvalstoffen feitelijk aanvoert naar de ontvanger.
2.3 Ontvanger     Degene die de aangeboden afvalstoffen in ontvangst neemt.
2.4 Beheerder     Degene die het beheer heeft over de werf.
2.5 Omschrijvingsformulier     Iedere afvalstroom moet zijn omschreven door gebruik te maken van het omschrijvingsformulier, BA-formulier.
2.6 Transport begeleidingsformulier     Ieder afvaltransport dient per vracht voorzien te zijn van de juiste en volledig ingevulde wettelijke transport-begeleidende documenten zoals een begeleidingsbrief of een CMR met Annex VII.
2.7 Afvalstoffen     Materiaal dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 8 van dit regelement.

Artikel 3. Geldigheid
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen bij de terreinen van CSM en op alle aanbiedingen van afvalstoffen in containers die door CSM uitgezet worden. Door het aanbieden van de afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of de hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Beheer en exploitatie
De werven zijn gelegen aan: De Tweede Geerden 21 en 8 te Velddriel.
Acceptatie (en/of verkoop granulaten) vindt altijd plaats op de weegbrug aan De Tweede Geerden 21 te Velddriel.

Artikel 5. Toegang
De werf is alleen toegankelijk voor personeel van de bewerkingsinrichting en (na verkregen toestemming) personen die aan te bieden afvalstoffen aanvoeren. Indien de aanbieder/vervoerder hinder veroorzaakt of de normale gang van zaken binnen de bewerkingsinrichting belemmeren, kan hen de toegang tot de werf worden ontzegd.

Artikel 6. Openingstijden
CSM is geopend op werkdagen: 07:00 t/m 17:30 uur.
In de winterperiode van oktober tot en met maart is de sluitingstijd om 17:00 uur.
Op zaterdagen (m.u.v. vakanties/feestdagen): 07:00 - 12:00 uur.

Artikel 7. Aanbieden van afvalstoffen
Gevaarlijk afval mag (met uitzondering van de zaken genoemd in 8.1) niet bij de bewerkingsinrichting worden aangeboden. Wordt dit toch gedaan door een aanbieder, dan worden deze afvalstoffen geweigerd.
Het is wel via CSM mogelijk om speciale containers voor gevaarlijk afval te laten plaatsen. Dit wordt via een erkende organisatie uitgevoerd.

Artikel 8. Acceptatie afvalstoffen

8.1 CSM accepteert zowel gevaarlijke als ongevaarlijk afvalstoffen van de volgende categorieën: metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, accu’s, batterijen en kunststoffen.

8.2 Welke afvalstoffen van de in 8.1 genoemde categorieën exact worden geaccepteerd, is afhankelijk van de van toepassing zijnde Europese afvalcode (Euralcode). Een actueel overzicht van afvalcodes die CSM accepteert is beschikbaar bij de weegbrug en kan op verzoek worden overlegd.

8.3 Afvalstoffen die niet door CSM mogen worden geaccepteerd, kunnen op verzoek wel op locatie bij de aanbieder worden opgehaald voor rechtstreekse afvoer naar een geschikt afvalbedrijf.

8.4 Indien bij vooracceptatie of ontvangst wordt getwijfeld of een afvalstof mag worden ingenomen, wordt in overleg met de aanbieder nader onderzoek verricht naar de samenstelling van de afvalstof. Dit kan variëren van zintuigelijk onderzoek door CSM tot chemische analyse door een extern laboratorium. Onderzoeksresultaten zijn niet betwistbaar en eventuele kosten ervan worden doorbelast aan de aanbieder.

8.5 Bij ontvangstcontrole onacceptabel gebleken afvalstoffen, dienen onverwijld door of namens de aanbieder te worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf. Ook als afvalstoffen na een aanvankelijke acceptatie later alsnog onacceptabel blijken te zijn vanwege hun samenstelling, dienen deze op aanwijzing van CSM onverwijld door of namens de aanbieder te worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf.

8.6 Als de aanbieder verzuimt om op aanwijzing van CSM (alsnog) geweigerde afvalstoffen af te voeren, dan zullen deze afvalstoffen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd naar een geschikt afvalbedrijf. In dergelijke gevallen zal de aanbieder bovendien de toegang tot de inrichting worden ontzegd voor een periode die CSM goeddunkt.

8.7 Van geweigerde afvalstoffen worden registraties bijgehouden die op verzoek door het bevoegd gezag ingezien kunnen worden.

Artikel 9. Aanbiedingsprocedure

9.1 De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden aan de balie op de weegbrug.

9.2 De acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de in artikel 9 lid 5 genoemde, door de vervoerder te verstrekken, gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie van het materiaal. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de BA, wordt er gehandeld volgens artikel 8 lid 5. De acceptant is ten allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

9.3 De weegbrugmedewerker bepaalt in welke categorie de aangeboden BA worden ingedeeld.

9.4 Van de aangeboden BA wordt het gewicht door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug.

9.5 Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een acceptatiebiljet (weegbon) opgemaakt, waarop de volgende gegevens worden vermeld: - bonnummer - datum en tijd - aanbieder - handtekening aanbieder - herkomst BA (bouwprojekt, sorteerinrichting, sloopobject) - hoeveelheid afval - aard en samenstelling - soort/categorie volgens het acceptatiereglement - vervoerder - kenteken vervoermiddel.

9.6 Weegbonnen worden gedurende een periode van tenminste drie jaar bewaard door de administratie.

9.7 Na acceptatie en weging mogen de aangevoerde BA worden gelost. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van het personeel van de werf op te volgen.

Artikel 10. Nadere bepalingen ten aanzien van aangevoerde afvalstoffen

De lijst “acceptatievoorwaarden”, geeft aan welke stoffen geweigerd dienen te worden.

Artikel 11. Acceptatietarief

11.1 De bewerkingstarieven gelden per ton en worden jaarlijks, of als daarvoor reden bestaat tussentijds, vastgesteld.

11.2 De bewerkingstarieven worden berekend over de gewogen hoeveelheid. Daarnaast volgens de door de weegbrugmedewerker aangegeven categorie-indeling.
Er kunnen naast de tonnageprijzen ook vaste tarieven worden afsproken per container.

11.3 Op de factuur worden de volgnummers van de weegbonnen vermeld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel of door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan het personeel en de eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.

12.2 De aanbieder/vervoerder vrijwaart de beheerder in het in artikel 12 lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

12.3 Indien een vervoerder namens de aanbieder/inzamelaar aanbiedt, zijn zowel de aanbieder/inzamelaar als de vervoerder of hun vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

12.4 De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.

Artikel 13. Geschillen

13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist:

1.            de directie;
2.            de bedrijfsleider;
3.            de administratieve medewerker;
4.            de weegbrugmedewerker.

13.2 Geschillen zullen, zo nodig, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Burgelijke Rechter, die volgens de normale competentieregelen bevoegd is.

Artikel 14. Acceptatievoorwaarden

Gevaarlijke stoffen                Weigeren
Verontreinigde afvalstoffen:    Weigeren

De volgende afvalstoffen accepteren wij;
https://www.csm-bv.com/afvalsoorten/

Voor een uitgebreid overzicht van te accepteren afvalstoffen verwijzen wij u naar bijlage II van onze milieuvergunning: 'te accepteren afvalstromen'. Dit overzicht is op verzoek verkrijgbaar.
Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij CSM ter attentie van de bedrijfsleider.